Rechtsgebieden

rechtgebieden advocaten

De regelgeving wordt steeds omvangrijker, complexer en ondoorzichtiger. Oprecht Advocaten schept duidelijkheid. Wij staan voor u klaar als u door de bomen het bos niet meer ziet of wanneer u een juridisch probleem heeft. Bij ons heeft iedere advocaat zijn of haar eigen specialisme. U krijgt dus advies of ondersteuning van topkwaliteit.

Insolventierecht

Onze advocaten hebben uitgebreide ervaring op het gebied van insolventierecht. Graag delen wij die ervaring met u. Op de eerste plaats kunnen wij u adviseren over te nemen maatregelen als uw onderneming of een van uw debiteuren in zwaar weer raakt. Verder kunnen wij u advies geven bij de herstructurering of sanering van uw onderneming. Bovendien kunnen wij u bijstaan bij onderhandelingen met banken, crediteuren en de belastingdienst. Wanneer u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld of als u een bestuurder aansprakelijk wilt stellen, kunt u eveneens bij ons terecht.

Regelmatig worden onze advocaten door de rechtbank tot curator en bewind-voerder benoemd. Onze kennis bestrijkt dus het hele spectrum van het insolventierecht. Misschien een reden voor een nader kennismaking.

Arbeidsrecht

Oprecht Advocaten adviseert u met grote deskundigheid over arbeids-overeenkomsten, personeelsvoorwaarden, managementovereenkomsten en vergelijkbare flexibele overeenkomsten. Individuele en collectieve ontslagen, reorganisaties, arbeidsongeschiktheid: met onze expertise staan wij garant voor een optimaal resultaat. Bovendien kunnen wij u bijstaan op het gebied van medezeggenschap, overnames en fusies, arbeid en zorg.

Bouwrecht

Oprecht Advocaten heeft enorm veel kennis op het gebied van bouwrecht. Wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft over de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een aannemingsovereenkomst, dan kunt u bij ons goed terecht. Bovendien kunnen wij u adviseren over ruimtelijke ordening, vergunningen en bouw- en woontechnische regelgeving.

Huurrecht

Onze advocaten kunnen u adviseren op het gebied van huurrecht van woonruimte, bedrijfsruimte en roerende zaken. Wij bezitten over een ruime proceservaring en kunnen bovendien vier woningbouwverenigingen tot ons klantenbestand rekenen.

Bestuursrecht

Ook het bestuursrecht kent voor Oprecht Advocaten weinig geheimen. Vandaar dat wij in alle geschillen met de overheid voor u bezwaar kunnen maken of beroep kunnen instellen. Wij kunnen u onder meer adviseren over bouwvergunningen, bestemmingsplannen, planschade en exploitatievergunningen.

Ondernemingsrecht

Oprecht Advocaten heeft grondige expertise in huis op het gebied van ondernemingsrecht in de meest ruime zin. Wij kunnen u bijstaan bij het oprichten van en het deelnemen in rechtspersonen, vennootschappen onder firma’s of maatschappen.

Ook voor fusies en overnames kunt u bij ons terecht. Het voeren van de onder-handelingen en het opstellen van de overeenkomsten behoren tot ons takenpakket. Ook als u een geschil heeft met uw zakelijke partner kunt u zich tot ons wenden. Via onderhandelingen of procedures kunnen wij een optimaal resultaat voor u behalen.

Intellectueel eigendomsrecht

Voor velen van u is het intellectueel eigendomsrecht nog een grijs gebied. Maar niet voor Oprecht Advocaten. Wij kennen de details van alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, octrooirecht, handelsnaam-recht, merkenrecht, domeinrecht en tekeningen- en modellenrecht. Wij bezitten ruime proceservaring bij de gerechtelijke instanties.

Als advocaat van eiser of gedaagde kunnen wij u bijstaan bij vorderingen tot staking van inbreuken op intellectueel eigendom, betaling van een winst-afdracht of vernietiging van de inbreukmakende producten. Daarnaast kunnen wij uw overeenkomsten (zoals overdracht, licentie- en geheim-houdingsovereenkomsten) en algemene voorwaarden beoordelen.

Contractenrecht

Een contract is een zaak van details. Dat weten we bij Oprecht Advocaten. Op uw verzoek stellen wij onder andere voor u op: distributie-overeenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, alleenverkoop-overeenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening, pandakten, koopovereenkomsten, borgtochten. Bovendien kunnen wij u vertegenwoordigen bij onderhandelingen.

Verbintenisrecht

Wanneer een derde onrechtmatig ten opzichte van u heeft gehandeld kunt u verschillende stappen ondernemen. Oprecht Advocaten helpt u bij de keuzes en de praktische uitvoering. Wij kunnen u bijstaan bij uw vordering tot betaling van de schade, rectificatie, staking van de onrechtmatige gedraging, enzovoorts. Ook als u zonder enige grondslag een betaling heeft verricht of een derde ten laste van u zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt, kunnen wij uw belangen behartigen.

Personen en familierecht

Oprecht Advocaten begrijpt dat een echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenleving een diepe impact op uw leven kan hebben. Oprecht Advocaten heeft een persoonlijke aanpak bij de behandeling van uw zaak, zonder de zakelijke aspecten uit het oog te verliezen. Oprecht Advocaten heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van het vaststellen van partner- en kinderalimentatie. Ook voor een regeling voor het gezag over of omgang met kinderen kunt u bij Oprecht Advocaten terecht.

Echtscheidingsmediation

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation tot stand komt op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide (ex) partners is bewerkstelligd. Oprecht Advocaten beschikt dan ook over een gespecialiseerde echtscheidingsmediator die het echtscheidingsproces voor u en uw (ex) partner kan begeleiden. Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De scheidingsmediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot een echtscheidingsconvenant en wanneer er minderjarige kinderen zijn, worden de afspraken rondom de kinderen opgenomen in een ouderschapsplan. De rechter zal dan de gemaakte afspraken bekrachtigen wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken. Een echtscheiding via mediation is meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure waarbij beide (ex) partners met behulp van hun eigen advocaten procederen bij de rechtbank.

Erfrecht

Als erfgenaam kunt u tegen vele problemen aanlopen. Dient u de erfenis te aanvaarden? Waar heeft u precies recht op? Wat zijn uw rechten en plichten? Oprecht Advocaten helpt u onder meer met: de ouderlijke boedelverdeling, het aanspraak maken op de legitieme portie, de wettelijke verdeling, de vereffening, de uitoefening van uw taak als executeur of juist het optreden tegen een executeur.

“Duidelijkheid scheppen in complexe regelgeving”